หน้านี้คือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ

⭐⭐🎉🎉🎊ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมสู่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
#ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์