หน้านี้คือ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมสู่ผู้นำนักศึก

previous arrownext arrow
Slider

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมสู่ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
เวลา 08.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมสู่ผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 สำหรับโครงการฯจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเขียนแผนโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งการพัฒนาทีมงานการทำงานร่วมกันกับสมาชิคในทีมได้อย่างมีความสุข มีเป้าหมายร่วมกัน มีเทคนิคในการสื่อสาร และขจัดความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทำงาน และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นไปด้วยดี ระเบียบการงบประมาณ ซึ่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม เช่น ตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ ทุกชมรม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 160 คน ระยะเวลาในการจัดโครงการจำนวน 2 วัน ( 7-8 ธันวาคม 2562 ) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
……………………………