หน้านี้คือ ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา และเตรียมงานกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา และเตรียมงานกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยเป็นการประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โดย อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานการประชุม