หน้านี้คือ แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากภารกิจงานหลัก 3 ด้าน คือ ภารกิจด้านงานบริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  และงานประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ  กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำมากำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้าน การ พัฒนางานกิจการนักศึกษา 

            ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

            ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและมี

            ยุทธศาสตร์ที่ 4  เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบัน

            ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารองค์กรด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1       1.1 กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นกองศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  2.กิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 3. ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกัน คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 1. แผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ และองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา จำนวน 124 กิจกรรม 2. โครงการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำ จำนวน 2 โครงการ 3. โครงการนักศึกษาจำนวน 5 กิจกรรม 124 โครงการ  1. สภานักศึกษา 2. องค์การบริหาร     นักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
  1.2 มีพันธมิตรเครือข่ายงานกิจการนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา 1. สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถานบัน และระหว่างสถาบันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โครงการอบรม เครือข่ายผู้นำนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมการอบรมเครือข่ายภาวะผู้นำ1 โครงการ และกิจกรรมกีฬาระหว่างสถาบัน  จำนวน 1 โครงการ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
  1.3 พัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและนำผลจากการประเมินมาพัฒนากิจกรรมในการวัดกิจกรรมในปีต่อไป แบบประเมินโครงการแบบสรุปประเมินโครงการจำนวน 124 โครงการ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา     ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
  1.4  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมอย่าง น้อย 2 ครั้ง 1. โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 2 โครงการ 2. โครงการอบรม สัมมนา 1 โครงการ   กองพัฒนานักศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
2           การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคต 7 ข้อ คือ     1. มีภาวะผู้นำมีสัยวิทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต      2. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษา ต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี      3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีเหตุผลสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี    4. มีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์     5. มีจรรยาบรรณและความชำนาญในความสามารถพิเศษ     6. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     7. รักประชาธิปไตย       บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคต 7 ข้อ   1. สภานักศึกษา 2. องค์การบริหาร    นักศึกษา  3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา  
  2.1 เทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต     อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการแสดงออกซึ่งการเทิดทูนต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 โครงการ โครงการปฐมนิเทศ โครงการไหว้ครู นักศึกษาร้อยละ 80 ร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัย ได้แต่งกายถูกระเบียบ และมีป้ายมหาวิทยาลัย 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
2.2 ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีเหตุผล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี         จัดให้มีการฝึก ประสบการณ์แก่นักศึกษา ทั้ง 5 คณะ หลักสูตรของคณะ 5 คณะ โครงการที่คณะ ทั้ง 5 คณะดำเนินการ 1. คณะทั้ง 5 คณะ
ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
  2.3 ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การบริหาร    นักศึกษา 3. สโมสร นักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ
2.4 ส่งเสริมสนับสนุน นักศึกษาให้รู้จักพัฒนาตนเอง ติดตามความก้าวทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้   โครงการอบรมวิชาการอย่างน้อย 2 โครงการ โครงการอบรมบทบาทนักศึกษากับงานประกันคุณภาพและโครงการอบรมภาวะผู้นำ รวม 2 โครงการ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การบริหาร    นักศึกษา 3. สโมสร นักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 
2.5 สนับสนุนและการส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ โครงการจัดกิจกรรมกิจกรรมกีฬาสี มหาวิทยาลัย กีฬาคณะ ฟุตประเพณี เลือกตั้งสภา อบรมภาวะผู้นำ แห่เทียนพรรษาอย่างน้อย 6 โครงการ อย่างน้อย 6 โครงการ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
2.6 ส่งเสริมให้นักศึกษามีมีความสามรถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น ทดสอบวัดความรู้อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา คณะทั้ง 5 คณะ
2.7 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งานได้ดี ทดสอบวัดความรู้ด้านการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง การฝึกประสบการณ์พื้นฐานเก็บชั่วโมงการใช้เครื่องสำนักงาน ทั้ง 5 คณะ คณะทั้ง 5 คณะ
2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นดนตรีและกีฬา และมีความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรม สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมทางด้านดนตรีกีฬา และความสามารถด้านศิลปะวรรณกรรมอย่างน้อย 3 โครงการ กิจกรรม 3 กิจกรรม วันภาษาไทย แข่งขันกีฬาและดนตรีระดับมหาวิทยาลัย คณะทั้ง 5 คณะ
2.9 ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษา สร้างอุปกรณ์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน ผลงานชิ้นงาน 2 ชิ้นงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
3       3.1 การบริการและสวัสดิการนักศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     1. การให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา      2. การบริการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา      3. การบริการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา      4. ช่องทางข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าศึกษา 4 ด้าน บริการ 4 ด้าน เว็บไซต์ป้ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ จดหมาย กองพัฒนานักศึกษา
3.2  พัฒนางานบริการและสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดทำแบบวัดประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สรุปผลการวัดประเมินผล 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
3.3  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาทั้งเป็นศิษย์ปัจจุบันและเก่าอย่างน้อย 5 ช่องทาง การเผยแพร่ข่าวสาร 5 ช่องทาง เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ จดหมาย กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 5 คณะ    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบัน

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
4 4.1 เป็นศูนย์กลางของการสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบัน จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์อย่างน้อย 2 กิจกรรม จัดกิจกรรม 2  กิจกรรม คือโครงการราตรี ม่วง -เขียว และโครงการอบรมความรู้ให้กับศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 5 คณะ
  4.2 สร้างสายสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย 1. จัดสร้างสายสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและ มหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมศิษย์เก่าเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการทำงานหลังเรียนจบ และหรือการใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษา จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2  กิจกรรม กองพัฒนา นักศึกษา และ คณะทั้ง 5 คณะ      
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนางานพัฒนานักศึกษา จัดให้มีศิษย์เก่าเข้ามาร่วมทำงานในภาคส่วนของกิจกรรมการพัฒนา นักศึกษาอย่างน้อย 5 คน ศิษย์เก่าเข้ามาทำงานในส่วนของการดูแลกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 5 คน กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 5 คณะ
4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลนักศึกษาเก่า มีชมรมศิษย์เก่าจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า อย่างน้อย 2 ช่องทาง ฐานข้อมูล 2 ช่องทาง ใน ระบบสารสนเทศและระบบเอกสาร การติดต่อสื่อสารทางเว็บไซต์ 1. กองพัฒนานักศึกษา 2. คณะทั้ง 5 คณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การบริหารองค์กรด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
5                   5.1 การบริหารองค์การด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี การบริหารงานด้วยหลัก ธรรมาธิบาล  หลักการบริหารงานอย่างน้อย 3 ด้านโปร่งใส  ตรวจสอบได้และไม่กระทำผิดใดๆ ที่ผิดจรรยาบรรณ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
5.2 จัดทำแผนพัฒนา ระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาวแผนปฏิบัติการ ประชุมจัดทำแผนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประชุมจัดทำแผน ทบทวนแผนปีละ 2 ครั้ง 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
5.3 ติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลปีละ  2  ครั้งการจัดนิทรรศการชมรมเปิดโลกกิจกรรม 34 ชมรม 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
  5.4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมนิทรรศการชมรมอย่างน้อย 34 ชมรม การจัดนิทรรศการชมรมเปิดโลกกิจกรรม 34 ชมรม 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา
  5.5 ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีบริการเครื่องใช้สำนักงานแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม บริการและอำนวยความสะดวกการใช้เครื่องสำนักงานอย่างน้อย 5  อย่าง 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา    ทั้ง 5 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
  1       1.1 กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นกองศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 1). จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 2). จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 3). ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 1). จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ และองค์การ สภานักศึกษา 2). โครงการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำ   ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ และด้านการนำไปใช้    1. สภานักศึกษา  2. องค์การนักศึกษา  3. สโมสรนักศึกษา        ทั้ง 6 คณะ   4. กองพัฒนานักศึกษา      
1.2  มีพันธมิตรเครือข่ายงานกิจการนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา 1). สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2). สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างน้อยปีละ    2 ครั้ง   1). โครงการอบรมเครือขายผู้นำนักศึกษาจำนวน 1 โครงการ 2). กิจกรรมการอบรมเครือข่ายภาวะผู้นำ 1 โครงการ และกิจกรรมกีฬาระหว่างสถาบัน จำนวน        1 โครงการ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ และด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา        ทั้ง 6 คณะ  4. กองพัฒนานักศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
         1.3  พัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและนำผลจากการประเมิน        มาพัฒนากิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป ประเมินโครงการ แบบสรุปประเมินโครงการ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้    1. สภานักศึกษา  2. องค์การนักศึกษา  3. สโมสรนักศึกษา         ทั้ง 6 คณะ   4. กองพัฒนานักศึกษา      
1.4  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรกิจการนักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี สนับสนุนการพัฒนา บุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมอย่าง น้อย      จำนวน 2 ครั้ง 1). โครงการเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 2 โครงการ 2). โครงการอบรมสัมมนา จำนวน 1 โครงการ   ร้อยละ 80 ของกิจกรรม      และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2         การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
  2       2.1 การพัฒนานักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคต 7 ข้อ คือ (1) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต      (2) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  (3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผลสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (4) มีสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์       (5) มีจรรยาบรรณและความชำนาญในความสามารถพิเศษ    (6) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     (7) รักประชาธิปไตย ภูมิใจ        ใฝ่พัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคต 7 ข้อ       ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา         ทั้ง 6 คณะ    4. กองพัฒนานักศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2         การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
         2.2 เทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัย และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต   อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการแสดงออกซึ่งการเทิดทูน ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 โครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการไหว้ครู โครงการอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา         ทั้ง 6 คณะ     4. กองพัฒนานักศึกษา  
2.3 ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่ศึกษา มีเหตุผล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จัดให้มีการฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาทั้ง 6 คณะ หลักสูตรของคณะ 6 คณะ โครงการต่างๆ  ที่คณะทั้ง 6 คณะดำเนินการ     ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   คณะทั้ง 6 คณะ
2.4 ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ    2 โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา     ทั้ง  6 คณะ    

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2         การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
         2.5 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา   ให้รู้จักพัฒนาตนเอง ติดตามความก้าวทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสนใจใฝ่รู้   โครงการอบรมวิชาการอย่างน้อย   จำนวน 2 โครงการ โครงการอบรมบทบาทนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ และ โครงการอบรมภาวะผู้นำ รวม 2 โครงการ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา         ทั้ง 6 คณะ     4. กองพัฒนานักศึกษา  
2.6 สนับสนุนและการส่งเสริมให้นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ    โครงการจัดกิจกรรม กีฬาสี มหาวิทยาลัย กีฬาระหว่างคณะ เลือกตั้งสภา อบรมภาวะผู้นำ     แห่เทียนพรรษา อย่างน้อย 6 โครงการ  โครงการ 6 โครงการ   ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา   3. สโมสรนักศึกษา         ทั้ง 6 คณะ   4. กองพัฒนานักศึกษา  
2.7 ส่งเสริมให้นักศึกษามีมีความสามรถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น   ทดสอบวัดความรู้อย่างน้อยปีละ    1 ครั้ง แบบทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา    ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   ศูนย์ภาษา (สำนักวิทยบริการ) / คณะมนุษยศาสตร์

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
         2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใช้งานได้ดี ทดสอบวัดความรู้ด้านการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง สนับสนุนการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่นักศึกษา ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา / คณะทั้ง 6 คณะ
2.9 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นดนตรีและกีฬา และมีความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรม สนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมทางด้านดนตรีกีฬา และความสามารถด้านศิลปะวรรณกรรมอย่างน้อย 3 โครงการ กิจกรรม 3 ประเภทกิจกรรม       ด้านการใช้ภาษาไทย ด้านแข่งขันกีฬา และ กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านดนตรี ในระดับ มหาวิทยาลัย    ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   คณะทั้ง 6 คณะ
2.10 ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษา สร้างอุปกรณ์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน ผลงาน/ชิ้นงาน/ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม   ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   คณะทั้ง 6 คณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3         จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
  3       3.1  การบริการและสวัสดิการนักศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  บริการและส่งเสริมสวัสดิภาพนักศึกษา (1) จัดให้มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา        (2) จัดให้มีการบริการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (3) จัดให้บริการกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (4) บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าศึกษา 4 ด้าน  บริการ 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ /Facebook , ป้ายประชาสัมพันธ์  , โทรศัพท์ , จดหมาย     ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา
3.2  พัฒนางานบริการและสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง   จัดทำแบบวัดประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการอย่างน้อย   ปีละ 1 ครั้ง และประเมินคุณภาพการบริการนักศึกษา    1. วัดประเมินผล/สรุปผล 2. นำผลการประเมินไปปรับปรุง     การให้บริการนักศึกษา   ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา  2. องค์การ นักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา          ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3         จัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
        3.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาทั้งเป็นศิษย์ปัจจุบันและเก่าอย่างน้อย 4 ช่องทาง การเผยแพร่ข่าวสาร 4 ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์ /Facebook ,    ป้ายประชาสัมพันธ์ , โทรศัพท์ , จดหมาย         ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 6 คณะ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบัน 

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
  4       4.1 เป็นศูนย์กลางของการสัมพันธ์และความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบัน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม ราตรีม่วง-เขียว และ กิจกรรม/โครงการ อบรมความรู้ให้ต่างๆ      แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 6 คณะ  
4.2 สร้างสายสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย 1. จัดสร้างสายสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและ มหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมศิษย์เก่าเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการทำงานหลังเรียนจบ และหรือการใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษา จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2  กิจกรรม ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 6 คณะ  
  4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนางานพัฒนานักศึกษา จัดให้มีศิษย์เก่าเข้ามาร่วมทำงานในภาคส่วนของกิจกรรมการพัฒนา  นักศึกษาอย่างน้อย 5 คน   ศิษย์เก่าเข้ามาทำงานในส่วนของการดูแลกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 5 คน ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   กองพัฒนานักศึกษา และ คณะทั้ง 6 คณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
  5         5.1 การบริหารองค์การด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล    หลักการบริหารงานอย่างน้อย  3  ด้านโปร่งใส  ตรวจสอบได้และไม่กระทำผิดใดๆ ที่ผิดจรรยาบรรณ ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา         ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนา นักศึกษา  
5.2 จัดทำแผนพัฒนา ระยะสั้นระยะกลาง ระยะยาวแผนปฏิบัติการ ประชุมทบทวนแผน อย่างน้อย     ปีละ 1 ครั้ง ประชุมจัดทำแผน หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา          ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา  
5.3 ติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ กำกับติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ติดตามประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้   1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา          ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรด้วยหลักการบริหารกิจการที่ดี

ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ
          5.4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมนิทรรศการชมรมอย่างน้อย 30 ชมรม การจัดนิทรรศการชมรม/กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชมรม จำนวน 30 ชมรม ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความ  พึงพอใจ และด้านการนำไปใช้ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา          ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา  
5.5 ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีบริการเครื่องใช้สำนักงาน        แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม      ทุกๆ กิจกรรม บริการและอำนวยความสะดวกการใช้เครื่องสำนักงานพื้นฐานอย่างน้อย         5 อย่าง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ , ปริ้นเตอร์ , เครื่อง Fax , โทรศัพท์ , เครื่องถ่ายเอกสาร ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา          ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา  
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลการดำเนินงานหาจุดแข็ง จุดอ่อน โครงการ ปีละ 1 ครั้ง  แบบประเมินผลประเมินโครงการ  1 ชุด ร้อยละ 80 ของกิจกรรม และ กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80     เข้าร่วมกิจกรรม จากการวัดประเมินผล 4 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์โครงการ  ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านความ  พึงพอใจ  และ ด้านการนำไปใช้ 1. สภานักศึกษา 2. องค์การนักศึกษา 3. สโมสรนักศึกษา          ทั้ง 6 คณะ 4. กองพัฒนานักศึกษา