หน้านี้คือ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์  

            1.  เพื่อจัดบริการแก่นักศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์

            2.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตต่อไป