หน้านี้คือ ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา มีดังนี้ 

    1. งานบริหารงานทั่วไป

                  1.1  หน่วยการเงิน

                  1.2  หน่วยนโยบายและแผน

                  1.3  หน่วยพัสดุ

                  1.4  หน่วยธุรการ

                  1.5  หน่วยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

                  1.6  หน่วยหอพักนักศึกษา 

                  1.7  หน่วยไปรษณีย์

                  1.8  หน่วยบุคลากร

                  1.9  หน่วยประชาสัมพันธ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2. งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา   

                  2.1  หน่วยกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

                  2.2  หน่วยอนามัยและสุขาภิบาล

                  2.3  หน่วยเวชศึกษาและป้องกัน

                  2.4  หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

                  2.5  หน่วยทุนการศึกษา

                  2.6  หน่วยแนะแนวและพัฒนาอาชีพ

3. งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

                  3.1  หน่วยกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

                  3.2  หน่วยกิจกรรมองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรมนักศึกษา

                  3.3  หน่วยกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมพิเศษ

                  3.4  หน่วยวินัยนักศึกษา

                  3.5  หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร

                  3.6  หน่วยกีฬาและส่งเสริสุขภาพ

                  3.7  หน่วยศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน

                  3.8  หน่วยกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า