หน้านี้คือ ผู้บริหารสำนักงาน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผู้บริหารสำนักงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   โดยมีรายนามดังนี้

                               1.  ผศ. ธวัชชัย สุหร่าย                                (พ.ศ. 2529 – 2534)

                               2.  ผศ. ธงชัย   วงศ์เสนา                             (พ.ศ. 2534 – 2538)

                               3.  ผศ. เจสดา   ธนวิภาคะนนท์                   (พ.ศ. 2538 – 2539) 

                               4.  รศ.ดร. เชิญ สามารถ                              (พ.ศ. 2539 – 2539)  

                               5.  ผศ.กษณชัย โพธิอาษา                           (พ.ศ. 2539 – 2541)

                               6.  นายประภาส  นิยมทอง                          (พ.ศ. 2541 – 2545)

                               7.  นายพรรณราย   คำโสภา                       (พ.ศ. 2545 – 2547)

                               8.  นายประภาส   นิยมทอง                         (พ.ศ. 2547 – 2548)

                               9.  นางสาวจรัญญา   ไชยเสริฐ                   (พ.ศ. 2548 – 2548)

                             10.  นายเทวินทร์   ทองนำ                           (พ.ศ. 2548 – 2551)

                             11.  นายกฤษณ์  ปิ่นทอง                              (พ.ศ. 2551 – 2552)  

                             12.  นายทรงศักดิ์  ประสิทธิ์                          (พ.ศ. 2553 – 2555)

                             13.  นายใหม่  แสงใส                                     (พ.ศ. 2555 – 2558)

                             14.  ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน์       (พ.ศ. 2558 – 2559)

                             15.  นางสาวณภัค  วุธิวธันศา                        (พ.ศ. 2559 -2560)

                             16.  นางภัทรวรรธน์  ลีลาพัฒนาชัยกุล         (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)