หน้านี้คือ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และภารกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และภารกิจ 

ปรัชญา

กิจกรรมและกิจการนักศึกษาช่วยส่งเสริมและพัฒนาความเป็นบัณฑิตให้สมบูรณ์ 

วิสัยทัศน์

           งานกิจการนักศึกษา มุ่งมั่นให้บริการ สร้างงาน สร้างโอกาส ส่งเสริมสุขภาพ สรรค์สร้างกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณธรรม   

 พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการสวัสดิการนักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกด้าน  รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี เพื่อสร้างเสริมพัฒนาให้เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์  มีโลกทัศน์กว้างไกล สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง และท้องถิ่น