หน้านี้คือ ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของกองพัฒนานักศึกษา


 

               กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมชื่อว่าสำนักกิจการนักศึกษาได้พัฒนามาจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2519  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  จากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้างและเนื้อหาสาระของงานกิจการนักศึกษาและเปลี่ยนสภาพเป็นสำนักกิจการนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษาตามลำดับ     

           ปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป  งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา  งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  ซึ่งได้ดำเนินงานตามภารกิจและพันธกิจตามแนวทางการประกันคุณภาพใน  ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้ดำเนินการประเมินตนเองในระดับดีมาก เพราะกองพัฒนาได้ดำเนินการตามแผนตัวบ่งชี้และบรรลุเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดอ่อนหลายประการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป